فروش انواع آباژور مدرن ایستاده کنار سالنی و رومیزی چوبی و فلزی مدرن  مناسب برای دکوراسیون داخلی به صورت پایه بلند و کوتاه شیک به صورت مستقیم از تولید کننده با قیمت مناسب. 

آباژور رومیزی آرام مدل 7008/7

آباژور رومیزی آرام مدل 7008/7

1,860,000 ریال

آباژور رومیزی آرام مدل 7016

آباژور رومیزی آرام مدل 7016

2,560,000 ریال

آباژور رومیزی آرام مدل 7036

آباژور رومیزی آرام مدل 7036

2,150,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh1

آباژور آرام مدل 7014-sh1

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh10

آباژور آرام مدل 7014-sh10

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh11

آباژور آرام مدل 7014-sh10

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh12

آباژور آرام مدل 7014-sh12

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh13

آباژور آرام مدل 7014-sh13

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh14

آباژور آرام مدل 7014-sh14

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh15

آباژور آرام مدل 7014-sh15

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh2

آباژور آرام مدل 7014-sh2

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh3

آباژور آرام مدل 7014-sh3

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh4

آباژور آرام مدل 7014-sh4

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh5

آباژور آرام مدل 7014-sh5

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh6

آباژور آرام مدل 7014-sh5

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh7

آباژور آرام مدل 7014-sh7

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh8

آباژور آرام مدل 7014-sh8

4,000,000 ریال

آباژور آرام مدل 7014-sh9

آباژور آرام مدل 7014-sh9

4,000,000 ریال
3,890,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7004

آباژور ایستاده آرام مدل 7004

3,310,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7005

آباژور ایستاده آرام مدل 7005

3,310,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7010

آباژور ایستاده آرام مدل 7010

3,900,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7012

آباژور ایستاده آرام مدل 7012

4,290,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7024

آباژور ایستاده آرام مدل 7024

2,500,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7025

آباژور ایستاده آرام مدل 7025

3,100,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7026

آباژور ایستاده آرام مدل 7026

3,050,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7028

آباژور ایستاده آرام مدل 7028

2,600,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7029

آباژور ایستاده آرام مدل 7029

3,150,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7031

آباژور ایستاده آرام مدل 7031

3,200,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل 7032

آباژور ایستاده آرام مدل 7032

2,800,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,750,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال
3,310,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل ML7013/1

آباژور آرام مدل 7013-sh1

4,000,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل ML7013/10

آباژور آرام مدل 7013-sh10

4,000,000 ریال

آباژور ایستاده آرام مدل ML7013/11

آباژور آرام مدل 7013-sh11

4,000,000 ریال