تابلو

تابلو فرش دستباف مینیاتوری طرح دایره هستی استاد فرشچیان

تابلو فرش دستباف مینیاتوری طرح دایره هستی استاد فرشچیان بافنده شعرباف

44,500,000 ریال 43,500,000 ریال

تابلو فرش دستباف طرح سبد گل

تابلو فرش دستباف طرح سبد گل

27,400,000 ریال 26,500,000 ریال

تابلو فرش دستباف طرح گلدان گل

تابلو فرش دستباف طرح گلدان گل عمودی

20,700,000 ریال 19,800,000 ریال

تابلو فرش دستباف طرح منظره

تابلو فرش دستباف طرح کوچه باغ

24,500,000 ریال 23,500,000 ریال

تابلو فرش دستباف طرح منظره مدینه منوره

تابلو فرش دستباف طرح منظره مدینه منوره

24,300,000 ریال 23,500,000 ریال

تابلو فرش دستباف طرح منظره

تابلو فرش دستباف طرح منظره جنگل و رودخانه

24,500,000 ریال 23,500,000 ریال

تابلو فرش دستباف طرح منظره

تابلو فرش دستباف طرح منظره پاسیو

20,500,000 ریال 19,500,000 ریال

تابلو فرش دستباف طرح مزرعه

تابلو فرش دستباف طرح مزرعه

20,500,000 ریال 19,500,000 ریال